Coaching Team ให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายวินัย เมฆหมอกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (สุโขทัย พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก