“ตรีนุช” นำทีมดูงาน ISB หวังผู้บริหารได้ไอเดียปรับใช้โรงเรียนไทย

วันนี้ (8 มี.ค.2566) ที่จังหวัดนนทบุรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( รมว.ศธ.) นำ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok หรือ ISB) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรระบบอเมริกาและ IB – International Baccalaureate เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่  3 (Pre-Kindergarten -Kindergarten 3) ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5(Grade 1 – Grade 5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 6 ถึง ชั้นปีที่ 8 (Grade 6 – Grade 8) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 9 ถึง ชั้นปีที่ 12 (Grade 9 – Grade 12) เปิดสอนมากว่า 71 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน ประมาณ 1,700 คน จากกว่า 60 ประเทศ มีครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ จาก 25 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 600 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนภาษา ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และศูนย์อาหาร เป็นต้น โดยมี ดร.แอนดรูว์ เดวีส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ให้การต้อนรับและนำชม

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ มีครูทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จัดการเรียนการสอนแบบ Child-centered ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการค้นหาความถนัดของตนเอง ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ท้าทาย สร้างสรรค์ สนุกสนาน  เเละเสริมให้เด็กๆได้มีกิจกรรมผ่านการเล่นตามความสนใจของตัวเองและได้วิชาการไปพร้อมๆกันด้วย ให้ทำความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ โดยครูตั้งเป้าหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  การประเมินไม่ใช้เกรดแต่เป็นบรรยายการพัฒนาของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีวิชาบังคับและวิชาเลือกให้เด็กได้เลือกเรียน โดยไม่ได้แบ่งเป็นสายวิทย์-สายศิลป์เหมือนหลักสูตรของประเทศไทย แต่จะให้เลือกเรียนวิชาหลักตามความสนใจของเด็กแต่ละคน ซึ่งที่นี่จะให้ความสำคัญกับครูที่ปรึกษามาก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการแนะนำเด็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเลือกเรียนวิชาเลือก ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

“ISB มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดี จัดการเรียนแบบ Active Learning ที่เป็นรูปธรรม นักเรียนมีส่วนร่วมได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายและต่อเนื่องทุกช่วงวัย ทำให้เด็กมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ คิดวิเคราะห์ได้ ตั้งคำถามเป็น มีการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ สอดคล้องกับการสร้างบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการนำคณะผู้บริหารมาดูงานของ  ISB ครั้งนี้ เพื่อให้ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และได้ไอเดียนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยให้ดียิ่งขึ้น และจะมีความร่วมมือในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว