สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562

               นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ 1.การซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 2.การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 3.แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 4.การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22  ประจำปี 2562 และ5.การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39