สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรับชม Kick off รายการ “คลินิก สตผ.”

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม Kick off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบนโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม Kick off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับทราบนโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และข่าวสารประเด็นปัญหาจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลในการดำเนินโครงการคลินิกออนไลน์ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นช่องทางการติดตามสื่อสารระหว่างสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย