สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมดำเนินงานขับเคลื่อน รร.คุณภาพ ปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานรร.คุณภาพ ระดับประถมศึกษา รร.บ้านห้วยม่วง ปีงบประมาณ 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน รร.คุณภาพในด้านต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ น.ส.สุทธิดา สรรเพชร ศน.ชำนาญการพิเศษ นายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศน. ชำนาญการ นายก อบต.บ้านนา รองนายก อบต.บ้านนา สมาชิกสภา จ.ตรัง อดีตกำนัน ต.บ้านนา กำนัน ต.บ้านนา อดีตครู รร.บ้านห้วยม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บ้านนา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประธานกลุ่มรร.สุโสะบ้านนา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครองนร. ผอ.รร.เครือข่าย นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง และครู รร.บ้านห้วยม่วง ณ รร.บ้านห้วยม่วง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง