สพม.ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานความร่วมมือและบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานความร่วมมือและบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี