สพป.กระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (eMENSCR)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการสำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ผ่านระบบออนไลน์  ZOOM Meeting  เพื่อชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยนายอนันต์  พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ