กิจกรรม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เวลา 08.15 น. วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.รางวัล Coding Achievement Awards” ปี 2565

1.1 ท่าน ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูส่งผลงาน และครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับภูมิภาค “Coding Achievement Awards” ปี 2565

1.2 ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นศึกษานิเทศก์ที่สนับสนุน นิเทศฯ ให้คำชี้แนะ ให้ครูส่งผลงาน และครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับภูมิภาค “Coding Achievement Awards” ปี 2565

1.3 ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการตัดสิน “Coding Achievement Awards” ปี 2565

1.4 นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสิน “Coding Achievement Awards” ปี 2565

2. เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ลงนามโดย ท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มีบุคลากรดังนี้ 2.1 ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 – ป.6

2.2 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม แปรรูปอาหารระดับชั้น ม.1–3

2.3 นางพนิดา อรรคอำนวย ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 (กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

2.4 นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

3. เกียรติบัตร รับผิดชอบการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามโดย ท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้แก่ นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์