สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีคุณธรรมหลัก ด้วยระบบ PLC

วันนี้เวลา 09.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีคุณธรรมหลัก ด้วยระบบ PLC ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)  โดยมีกิจกรรม  1) กระบวนการ PAOR กับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  2) ทบทวนแผนการดำเนินงาน และตารางคุณธรรมหลักแนวปฏิบัติของ สพป.ตรัง เขต 1 และ 3) กิจกรรมเสริมสร้างความดีของทุกกลุ่มและการนำเสนอความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1