สพม.34 นิเทศติดตามพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ และ นางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้ออกนิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้ข้อมูลในการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมดำเนินการเป็นโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) โดยได้รับสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ ชุด Micro:bit และ tinker Kit จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ของโรงเรียน และพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าอุปกรณ์ได้รับจัดสรรมาครบถ้วนแล้ว โรงเรียนได้สนับสนุนการดำเนินการในโครงการนี้อย่างเต็มศักยภาพจากผู้บริหารโรงเรียนโดยสร้างพื้นที่และจัดห้องเพิ่มเติมรวมทั้งติดเครื่องปรับอากาศให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนทักษะโค้ดดิ้ง โรงเรียนมีความพร้อมและจะเปิดให้ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ใช้งานได้ในภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่ง สพม.34 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียนจอมทอง 2.นิเทศการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการนำ DLIT มาช่วยในการจัดการสอน โดยกำลังปรับปรุงและพัฒนาการนำ DLIT มาแก้ปัญหาให้กับการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนที่คุณครูไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติการสอนได้ และในรายวิชาที่ครูไม่ครบวิชาเอก ภาพ/ข่าว ศน.อรสา ดีทุ่ง