นร.พิษณุโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลคะแนนโอเน็ตปี 61 วิชาคณิตศาตร์ ได้เต็ม 100

เด็กนักเรียนพิษณุโลก  ได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  วิชาคณิตศาสตร์ โดยผลโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คะแนน เต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 13 คน ได้แก่  นางสาวนภัทร   เจริญนภารัตน์ 2. นางสาวพัชราภา   พัฒนศิริ 3. นายพิธภัณฑ์  ปันทวาย 4. นายวรเมธ   หาญกิจพงษ์พันธ์ 5. นางสาวพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์ 6. นายณภัทร  สมิทธิกร 7. นางสาวธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ 8. นางสาวพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ 9. นายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธ์ 10. นางสาวปภาวรินทร์  รุ่งแจ้ง 11. นางสาวบุญญาดา  บุญยก  12. นายไกรวิชญ์   จันทร์ปาน และ 13. นางสาวพิมพ์มาดา  พันธ์แสง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คะแนน เต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 7 คน  ได้แก่ นางสาวสีลัญจา กลั่นกลิ่น  นางสาวจิราพร เกศามูล  นางสาวญาณิศา เทียนขาว นางสาวณัฐนรี โสสิงห์ นางสาวหนึ่งฤทัย สนประเทศ นางสาวปวีณา ไชยยอง และนางสาวอภิชญา บูรณพงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คะแนน เต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอานนท์   พูลสะดี นายกรวิชญ์  ชูตระกูล   นายจิรภัทร์  เหลืองวิโรจน์  นายปวิณ   ปฐมวณิชกะ  และนายณภัทร  สิทธิยศ  รวมระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  25 คน