ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป. 6 สอบ ( O-NET)  เต็ม 100 คะแนน

วันที่  27  มีนาคม 2562  ณ  ห้องประชุมพญาแล  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่อง เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้น ป. 6  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  รวม 12 คน   ที่สามารถทำคะแนนสอบ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ได้ เต็ม 100 คะแนน  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   คะแนนเต็ม 100  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์  9  คน   ได้แก่ ด.ญ.กันยาธิดา  ทองรอง, ด.ช.ปัณณธร  น้าพานิช, ด.ช.ชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน,  ด.ช.ปรีธาร  ประทุมถิ่น,  ด.ญ.กานต์ธิดา  สุทธิวงษ์,ด.ญ.ลักษิกา  ถนอมเชื้อ,  ด.ญ.พิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์,  ด.ญ.ชญานิช  มินทร์เสน,  ด.ช. ภานุวัฒน์  พันธ์ยาง  วิชาภาษาอังกฤษ 1  คน ได้แก่ ด.ช.ณัฐภูมิ  บุญทัน  และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง วิชาคณิตศาสตร์ 2 คน ได้แก่ ด.ช. มหาสมุทร  ราวกลาง และ ด.ช. ชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ