สพป.ชัยภูมิ เขต 1    มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร นักเรียนชั้น ป. 6  ที่สามารถทำคะแนนสอบจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ได้ เต็ม 100 คะแนน

วันที่ 27 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    มอบเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ชั้น ป. 6  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  ที่สามารถทำคะแนนสอบ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ได้ เต็ม 100 คะแนน   วิชาคณิตศาสตร์ 11 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 1  คน  รวม 12 คน  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษด้วย   โดยเงินที่มอบเป็นเงินจากเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มอบให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนน  100 คะแนน 12  คน ๆ 2,000 บาท  รวม 24,000 บาท และนักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนเฉลี่ย 4  กลุ่มสาระสูงสุด 5 อันดับแรก ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดังนี้ ลำดับที่ 1  /2,000 บาท ,ลำดับที่ 2-4 /1,500 บาท และลำดับที่ 5 /1,000 บาท รวม 7,500 บาท  รวมทั้งสิ้น 31,500 บาท   ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   คะแนนเต็ม 100  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์  9  คน   ได้แก่ ด.ญ.กันยาธิดา  ทองรอง, ด.ช.ปัณณธร  น้าพานิช, ด.ช.ชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน,  ด.ช.ปรีธาร  ประทุมถิ่น,  ด.ญ.กานต์ธิดา  สุทธิวงษ์,ด.ญ.ลักษิกา  ถนอมเชื้อ,  ด.ญ.พิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์,  ด.ญ.ชญานิช  มินทร์เสน,  ด.ช. ภานุวัฒน์  พันธ์ยาง  วิชาภาษาอังกฤษ 1  คน ได้แก่ ด.ช.ณัฐภูมิ  บุญทัน  และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง วิชาคณิตศาสตร์ 2 คน ได้แก่ ด.ช. มหาสมุทร  ราวกลาง และ ด.ช. ชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ