ยะลา 2 รู้เท่าทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ หวังดำเนินชีวิตใหม่และวิถีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการ 3 ป.

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ประจำปี 2566” โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถขยายผลและต่อยอดเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ตามขอบข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มภัย ได้แก่ (1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และ (4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมไปถึงการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ ในการดำเนินชีวิตใหม่และวิถีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการ 3 ป. การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีนวัตกรรม ในรูปแบบการดำเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการมีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อเสริมสร้างให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.สิทธิศาสตร์ หลิมพลอย และ ร.ต.อ.มะรอพี สาและ รองสารวัตรปราบปราม สภ.เมืองยะลา , คุณปานฝัน ประโมจนีย์ ผู้ประสานงานโครงการ ECHO HIP จากมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย สำนักงานปัตตานี (Save the Children Thailand Foundation) , และนางสาวพฤศจิ อุ่นอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ยะลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

#Yala2#ยะลาเขต2#ยะลา2