สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) เพื่อร่วมกันพิจารณาบริหารวงเงินอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของ ก.ค.ศ. และเป็นน็็ประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑  (๑ เมษายน ๒๕๖๖) สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งและวินิจฉัยให้การบริหารวงเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการและทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑