ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อม ศน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบ NT

15 มีนาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งให้ขวัญ กำลังใจแก่ ครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนผู้เข้าสอบ ซึ่งทุกสนามสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายและเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ซึ่งก่อนที่ผู้เรียนจะเข้ารับการประเมิน NT ครั้งนี้ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน(P-NT) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยส่งสัญญาณจากสถานีต้นทางจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สู่สถานีปลายทางทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 โรงเรียน เป็นเวลา 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยคาดว่าผลจากการประเมิน NT ครั้งนี้ ลูกๆนักเรียนชั้น ป.3 ผู้เข้ารับการประเมิน จะสามารถผ่านการประเมินได้คะแนนระดับสูงขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละโรงเรียนที่ตั้งไว้