สพม.34 ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  ร่วมมือกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูแนะแนว จำนวน 17 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดการศึกษาร่วมกันในการเตรียมพื้นฐานระดับอุดมศึกษา ใช้ระบบหน่วยการเรียนรู้หรือเครดิตเป็นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) เพื่อให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมปลายได้เรียนในสิ่งเป็นความถนัดตนเอง สู่การตัดสินใจเส้นทางการศึกษาต่อ สู่เป้าหมายชีวิตที่จะประกอบอาชีพ

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวถึงความเป็นมาการดำเนินงาน ภาพรวม และทิศทางการบริหารงานด้านศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวถึงโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดรูปแบบการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีคณาจารย์ จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน และจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร อาทิเช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ,สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ต่อจากนั้น ผู้เข้าประชุมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางการบินของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่