มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการยกระดับพัฒนาการศึกษา สพม.ลำปาง ลำพูน