สพป.พัทลุง เขต 2 จัดโครงการ Assessment for Learning การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน