อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความชัดเจนการทำ PA และการใช้งานระบบ DPA ทั้งรูปแบบOnsite และOnline ผ่าน Google Meet

18 มีนาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ แนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) และการใช้งานในระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดยมี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาใหม่ โดยมีแนวทางในการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ตามระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ และสามารถดำเนินการในระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(Digital Performance Agreement : DPA) ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมี ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรหลัก และคณะวิทยากรผู้ช่วยในการ Workshop ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน  ศึกษานิเทศก์ทุกคน เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 270 คน หลักสูตรการอบรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 รวม 2 วัน โดยในการอบรมครั้งนี้มีช่องทาง Online ผ่านระบบ Google Meet สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทางระบบ Online ควบคู่กับการอบรมในรูปแบบ Onsite ด้วย