สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมประชุมฯ

ศิริรัตน์ หาญเวช