ผอ.สพร. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท. ปี 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยนายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และคณะทำงานของ สพร. ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในส่วน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งกำหนดดำเนินการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) จำนวน 2,095 คน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาในพื้นที่สนามสอบ นอกจากนี้ ยังมีกรณีของผู้เข้าสอบ 1 คนที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting เพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบเสียสิทธิในการสอบ โดยมีคณะกรรมการฯเข้าสังเกตการณ์ ทำให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566