อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดเสวนา “ก้าวเดิน ก้าวสำคัญ PA สู่คุณภาพการเรียน UTD1”พานับ พาทำ พายื่น

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการเสวนา“ก้าวเดิน ก้าวสำคัญ PA สู่คุณภาพการเรียน UTD1” ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ แนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) และการใช้งานในระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 โดย ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะเสวนา นำโดย ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนา เป็นทีม PA Support UTD1 ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.ดร.อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด ผอ.ปวีณา วรรณปัญญา และ ผอ.จตุรงค์ บุญเสือ  ศึกษานิเทศก์  ดร.สุนันทา รักพงษ์ และ ศน.คำรณ จวนอาจ ครูผู้สอน ครูนิพัทธา นาคมี และ ครูปัทมา จักรน้ำอ่าง  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่บทสรุป การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.9/64 (PA)   “พานับ พาทำ พายื่น” ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากท่านวิทยากร ตรงตาม หลักกเกณฑ์และวิธีการ ว.9/2564 (PA) ทัี้งในระบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Gogle Meet ซึ่งวิทยากรได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนางาน และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ นับเป็นอีก 1 ก้าวของความสำเร็จในการร่วมด้วย ช่วยกัน เพื่อนำไปสู่ “ก้าวเดิน ก้าวสำคัญ PA สู่คุณภาพการเรียน UTD1”