ผอ.สพร. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท. ปี 2566 วันสุดท้าย

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยนายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และคณะทำงานของ สพร. ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในส่วน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งกำหนดดำเนินการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) จำนวน 2,095 คน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้ ซึ่งเป็นการสอบวันสุดท้าย มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 295 ราย พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะทำงานได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยอย่างรอบด้าน ทำให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาในพื้นที่สนามสอบ

ทั้งนี้ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566