ครูดีศรีหริภุญชัย โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน