OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนวัดละลวด

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดละลวด เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ผลผลิตทางวิชาการ ภาพรวมความสำเร็จของการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้สาธารณชนทราบ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางสาวสิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอชำนิ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชื่นชมผลงานของโรงเรียน พร้อมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากนางละเอียด สุภาษิต จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท และร้านปัญญาดีร่วมให้การสนับสนุนอีก จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ณ โดมอเนอกประสงค์ โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนวัดละลวด จัดโดย  นายสัมพันธ์ นาคนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมบุคลากรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาธารณชนได้รับทราบชื่นชมผลงาน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ ความสามารถในด้านวิชการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา ทักษะอาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงานการจัดกิจกรรมของนักเรียนทุก ๆ กิจกรรม รายงานภาพรวมความสำเร็จของการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน และผลผลิตทางวิชาการให้กับผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นเป็นที่ประจักษ์และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดละลวด พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัล ทุนการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)