สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี  นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา มุ่งหวังให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬา ได้รับการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป และเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการลดปัญหาสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

โดยมีนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์  นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์   รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔ มีนาคม๒๕๖๖ จัดการแข่งขันกีฬา ๗ ชนิดกีฬาคือ  ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง และกรีฑา นักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขัน  จาก  8  กลุ่มโรงเรียน  4  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง  อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์  ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี