ผอ.สทร.เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

+++นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในการการจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566“Dreams Camp # Season 2 : เธอและฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะบลูม บายทีวีพูล จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สทร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดค่าครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ ตามความต้องการในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน และเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนต้นทางกับครูและนักเรียนปลายทาง โดยผู้เข้าร่วมค่ายประกอบด้วย ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 271 คน

สุดสาคร รวดเร็ว