สพฐ. จัดอบรมเสริมความรู้ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สำหรับบุคลากรของรัฐ สังกัดสำนักส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สำหรับบุคลากรของรัฐ สังกัดสำนักส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดย สำนักการคลังและสินทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นให้ข้าราชการ และบุคลากรของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ สังกัดสำนักส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 128 คน วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 46 คน ผู้สังเกตการณ์ 8 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 182 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ คณะวิทยากรจากภายนอก และคณะวิทยากรจากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา รวมถึงวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายในการอบรมครั้งนี้