สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Google Meet

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Google Meet  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันให้การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้กับครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 79 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางเกศณีย์ ไทยาภิรมย์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป็นผู้ให้ความรู้กับณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2