โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา”รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีประเด็นการนิเทศ คือ

1. การป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา

2. การป้องกันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

3. การแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)

4. ความพร้อมด้านหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

5. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

6. เยี่ยมบ้านนักเรียน

7. นโยบายการพาน้องกลับมาเรียน

8. นโยบายลดการออกกลางคันเป็นศูนย์

9. การจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานของครู (PA)

ซึ่งมีนางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์, นางสาวพาฝัน บูรณธรรม ศึกษานิเทศก์ สพม.สขสต. และนางสาวชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพม.สขสต. เป็นผู้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ การดำเนินของโรงเรียนมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและผลเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ