สพม.สงขลา สตูล “ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และนางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะ ออกประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ประเภทดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสงขลา) ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม,โรงเรียนรัตนพลวิทยา,โรงเรียนปากจ่าวิทยา, โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์,โรงเรียนคลองแดนวิทยา,โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา,โรงเรียนทับช้างวิทยาคม,โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์, โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนสงขลาวิทยาคม