สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุสถานศึกษา

+++++วันที่ 24  มีนาคม  2566  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา โดยนางสาววรัลธรณ์  อริยธรนธีรรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ลดปัญหาและอุปสรรคการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน และได้รับเกียรติ วิทยากรบรรยายให้ความรู้จากนางสาวณปภัช เพ็งมณี คลังจังหวัดพังงา    ณ ห้องประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ / ข่าว