องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดพิจิตร

เมื่อ 28 มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดพิจิตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และคุณธรรมจังหวัดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ที่ CK HALL อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร