หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาหน่วย

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา (ผอ.หนุนเสริม) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ จำนวน 347 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และกลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 356 คนในวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนางานนิเทศการศึกษาที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาของศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา (ผอ.หนุนเสริม) 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดการระชุม
โดยมีกิจกรรมการทบทวน สร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. มาพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุม นอกจากนี้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ได้ให้เกียรติในการอภิปราย ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ และปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย