อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประชุมครั้งที่ 2/2566  เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารบุคคลให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

////วันที่ 24  มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปูดำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ครั้งที่ 2/2566 หลังจากที่ได้ประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2566  เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม
                ทั้งนี้  ก.ค.ศ. มีประกาศแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2566 จำนวน 11 คน  ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี   ประธานอนุกรรมการ นายประมวล  เบ็ดเสร็จ  อนุกรรมการผู้แทน (ผู้แทน กศจ.)  นายสุวิทย์  สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองกระบี่   อนุกรรมการผู้แทน (ผู้แทน กศจ.)   นางสาวนิธนิวา ดำรงมงคลกุล อนุกรรมการผู้แทน (ผู้แทน ก.ค.ศ.)  นายสุเทพ  เปียกบุตร                อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารงานบุคคล)   นายสุทธิไชย  เฉิดโฉม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)   นายสังวร  คงภักดี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ฯ)  นางจีราภรณ์  การดี ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา  อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครู)  นายจำนูญ  หนูโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลันตา  อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)  นายสมศักดิ์  เกิดสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บุคลากรทางการศึกษา)  นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่     อนุกรรมการและเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน ประกอบด้วย นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และนางสมเจียด  คงภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล