สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2565

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 น.ส.ชมกมล หาพันนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ