สพป.ระยอง เขต ๒ จัดเวที “ถอดบทเรียน การอ่านบันดาลใจ เพื่อเด็กปฐมวัยในแกลง” ระยะที่ ๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำโดย นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง กลุ่มรักษ์เขาชะเมา กลุ่มบ้านเรียน กลุ่มอาสาสมัครชุมชนอำเภอแกลง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี จัดเวที “ถอดบทเรียน การอ่านบันดาลใจ เพื่อเด็กปฐมวัยในแกลง” ระยะที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ปฐมวัย และสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ผ่านกระบวนการ EF เพื่อส่งเสริมพัฒนาการถดถอยของเด็กปฐมวัย มีผู้เข้าร่วมเวทีฯ ได้แก่ ครูปฐมวัยกลุ่มบ้านเรียน อาสาสมัครชุมชน นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับผิดชอบโดย นางปัญชลีย์ ปราณี ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม แหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒