สพป.ชบ 3:โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 2)

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 256 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาครูระดับประถมศึกษา ให้เกิดทักษะการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคุณครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 20 คน ภายใต้การดำเนินงานของ นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ โดยมีนางสาวแสงดาว ส่างเงี้ยว และนายกรสรัณย์ สวัสดิ์ดอนวิชา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ