สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Developing and Managing for Learning English)เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีทักษะและควาสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่ามีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ดร.พรพัฒน์ ฤทธิชัย และครูพรสวรรค์ เขียวอ่อน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยากรผู้ช่วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Onsite จำนวน 40 คน และครูผู้สอนสาระวิชาภาษาอังกฤษทุกคนสามารถเข้ารับการอบรมร่วมดโดยช่องทาง Online ผ่านระบบ Google Meet ได้ตลอดการอบรม ระยะเวลของหลักสูตร 1 วัน โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ