สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ชี้แจงสถานศึกษาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นางพรทิพย์   นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และนำไปพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) สามารถบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรวดี…ภาพ / ข่าว