สพม.34 นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้ออกนิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี ดังนี้

1.การเตรียมความพร้อมดำเนินเป็นโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development)  โดยได้รับสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ ชุด Micro:bit และ tinker Kit จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ของโรงเรียน และพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าอุปกรณ์ได้รับจัดสรรมาครบถ้วนแล้ว โรงเรียนได้สนับสนุนการดำเนินการในโครงการนี้อย่างเต็มศักยภาพจากผู้บริหารโรงเรียนโดยสร้างพื้นที่และจัดห้องเพิ่มเติมรวมทั้งติดเครื่องปรับอากาศให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนทักษะโค้ดดิ้ง โรงเรียนมีความพร้อมและจะเปิดให้ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ใช้งานได้ในภาคเรียน 1/2562 โดยในวันนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนด้วยการเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิให้สามารถแสดงที่หน้าจอ LED บนบอร์ดMicro:bit พบว่า สื่อ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้รู้จักคิด ลำดับการทำงานของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี

2.นิเทศการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) พบว่าโรงเรียนกำลังวางแผนดำเนินการเผยแพร่การนำสื่อจาก DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรจุสื่อไว้ในพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ระบบคลาวน์ให้คณะครูดำเนินการดาวน์โหลดมาใช้งาน ในส่วนของอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนได้ดำเนินการจัดวางไว้ตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน DLIT ในปีการศึกษา 2562

  1. ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการดำเนินการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ซึ่งนักเรียนมีความสนุกและได้ความรู้ ถือเป็นกิจกรรม Active Learning ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว ศน.อรสา ดีทุ่ง