รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดนิทรรศการการเปิดบ้านกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะ ร่วมเป็นเกียรติงานนิทรรศการการเปิดบ้านกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ           โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำไปต่อยอด เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพ วิชาการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการนวัตกรรม การเรียนการสอน และผลงานของนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร (see all)