สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางเตือนใจ พรมมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางจุฑามาศ สมิ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจำเป็นต้องสนับสนุนการสรรหา คัดเลือกและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนนักเรียนประสบความสำเร็จครบทุกมิติได้ตามเป้าหมายตามอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใช้คัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูง และการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้ได้มากที่สุด