สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัด Workshop การนำเข้าข้อมูลระบบ eMENSCR

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การนำเข้าข้อมูลระบบ eMENSCR เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บรรลุเป้าหมายการประเมินตัวชี้วัดที่ 24 และได้รับอนุมัติจาก m7 ทันเวลา ณ ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์