สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมการบริหารงานบุคคล กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย