สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางสุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว, นางสาวแพรวนภา สารกา ศึกษานิเทศก์ และนางสาวชลณัฐ วงค์สถาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพและมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาเรียนรวมให้มีคุณภาพตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และโรงเรียนบ้านดอนปิน อำเภอเมืองเชียงใหม่

Cr.ภาพ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1