สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 28 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัด จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566  โดยหลักสูตรแบ่งเป็น การบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติจากประสบการณ์จริง โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พสน  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  การเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานในการป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติ และคุ้มครองสิทธิ นักเรียน และนักศึกษา สามารถนำความรู้ ทักษะ เทคนิคประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือทางราชการในการดูแลนักเรียนและนักศึกษา ตามกฎกนะทรวง และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองพูล  จันทบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และวิทยากร ภาคีเครือข่าย  จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 3 วัน โดยท่าน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นผู้มอบ พร้อมให้โอวาทกับผู้เข้าอบรมให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มากที่สุด