สพม.ลำปาง ลำพูน มอบเกียรติบัตรผู้ขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10