สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอภิรัฐ ทัดกลาง หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม กล่าวรายงาน และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 69 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 10 คน จาก 8 โรงเรียน เข้ารับการอบรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562

นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า หน่วยงานภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ประกอบด้วย มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สพฐ., กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าแลพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมหม่อนไหม, องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เยาวชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย ล้วนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสิ้น 2) เพื่อให้เยาวชนเข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่ออนาคตของตนเองและลูกหลาน 3)เพื่อให้เยาวชนได้สืบทอด วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่น มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรยั่งยืน 4) เพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรค่าย ได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง